• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§ 1 PREAMBUŁA

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Mia Cherie oraz zasady jego funkcjonowania.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.miacherie.pl jest firma Mia Cherie ANNA DRESLER, NIP 7123456304 REGON 525508568 z siedzibą przy ul. Bernatówka 115, 21-003 Dys

2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego MiaCherie.pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

3. Znak towarowy Mia Cherie jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.

§ 3 DEFINICJE

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

1.2 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.4 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

1.5 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

1.5.1 Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.

1.6 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.7 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

1.8 Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9 Sprzedawca: Mia Cherie ANNA DRESLER, NIP 7123456304 REGON 525508568 z siedzibą przy ul. Bernatówka 115, 21-003 Dys

1.10 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.11 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§ 4 KONTO

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego MiaCherie.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

1.1. Klient prowadzący działalność gospodarczą związaną/niezwiązaną z działalnością Sprzedającego zobowiązany jest do podpisania oświadczenia: Zakup dokonuję w związku z działalnością o charakterze zawodowym TAK / NIE na formularzu zamówień.

2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych.

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§ 6 WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

1.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

Dostępne formy płatności kartą:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

1.2 Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 8.

1.3. Płatność za pobraniem - nie dotyczy zamówień z pre-orderem.

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 30 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

3. Zamówienie powyżej 1000 zł wysyłamy wyłącznie za przedpłatą.

4. Darmowa dostawa obowiązuje dla wszystkich zamówień krajowych powyżej 299 zł (nie dotyczy zamówień z pre-ordem).

§ 7 WARUNKI I TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA

1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Termin realizacji zamówień to 1-4 dni roboczych.

3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.

4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

5. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

6. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).

7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. Podany termin wysyłki Pre Orderu jest datą orientacyjną i może ulec zmianie.

§ 8 BONY PODARUNKOWE

1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.

3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.

4. Użytkownik - posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.

5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.

6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.

8. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

10. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy:

10.1 może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym;

10.2 nie podlega wymianie na środki pieniężne;

10.3 posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.

11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku:

11.1 upływu jego terminu ważności;

11.2 uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.

12. W wypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

13. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.

14. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostanie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.

15. Bon podarunkowy nie podlega zwrotowi środków pieniężnych ani wymianie.

§ 9 REKLAMACJE

1. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

2. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1 oraz 560 Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.miacherie.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

-wymiany towaru na nowy;

-naprawy towaru;

-obniżenia ceny;

-odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

-łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

-charakter wady – istotna czy nieistotna;

-to, czy towar był wcześniej reklamowany.

5. Klient-Konsument zostaję objęty przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady.

§ 10 ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@miacherie.pl bądź pismem na adres Mia Cherie ANNA DRESLER z siedzibą przy ul. Bernatówka 115, 21-003 Dys

2. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi kosztów transportu zwrotu a Kupujący otrzymuje zwrot kosztów doręczenia mu zamówienia w wysokości równowartości najtańszej opcji wysyłki dostępnej w ofercie sklepu Mia Cherie.

3. Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie www.miacherie.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów zwrot nie będzie rozpatrywany.

4. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować w oryginalne pudełko oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Mia Cherie ANNA DRESLER z siedzibą przy ul. Bernatówka 115, 21-003 Dys wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym formularzem zwrotu.

5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

6. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z naszym Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail: kontakt@miacherie.pl.

6.1. Sprzedawca po weryfikacji zgłoszenia zleca odbiór wadliwego produktu na swój koszt.

6.2. Zlecenie odbioru jest wykonywane tylko i wyłącznie na wadliwy produkt. W przypadku dołączenia innych produktów do zwrotu Klient zostanie obciążony kwotą 20 zł, na poczet kosztów transportu, które w przypadku zwrotu pokrywa Kupujący.

7. Ustawa o Prawach Konsumenta przewiduje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W odniesieniu do strojów kąpielowych posiadających plombę higieniczną, z zastrzeżeniem indywidualnej oceny okoliczności faktycznych, wyjątek określony powyżej mógłby mieć zastosowanie, gdy strój kąpielowy zostanie zwrócony bez plomby higienicznej.

8. Prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru, nie dotyczy produktów, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (bielizna, rajstopy, skarpety). Wyżej wymienione produkty można zwrócić tylko w oryginalnie zamkniętych opakowaniach (art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

9. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem, wysłanych do paczkomatu, bądź punktu odbioru.

10. Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jako Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

11. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument i Klient-Konsument odpowiada materialnie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.

12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, zgodnie z poniższym opisem:

a. Przy płatności poprzez Platformę SkyShop.pl na konto, z którego dokonano płatności za zamówienie.

b. Przelewem na rachunek wskazany przez Klienta,

c. Przy płatności za pobraniem na nr konta podany w formularzu.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.miacherie.pl oraz na każde żądanie Klienta może zostać przesłany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

kontakt@miacherie.pl

tel: +48 794 669 817

647x162-bankpay-bw.png